Radiostyrt Dakota

FOTO: Sigmund Granli

FOTO: Martin Østern

FOTO: Martin Østern

FOTO: Martin Østern